قابل توجه اعضای محترم سازمان : ارائه نظرات وپيشنهادات در رابطه با تهيه نظام نامه كنترل نقشه

به اطلاع اعضای محترم می رساند در اجراي بند 4-4 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و با توجه به تصميم هيات مديره در مورد تهيه نظام نامه كنترل نقشه ، خواهشمند است  نظرات وپيشنهادات خود را در قالب نظام نامه فوق تا تاريخ شنبه 17 / 12 / 98 به روابط عمومي سازمان تحویل و یا ایمیل سازمان info@kurdnezam.ir  و شمره واتساپ 9189789746 ارسال فرماييد.