قابل توجه اعضای محترم سازمان/ شیوه وکالت در مجمع عمومی قابل توجه اعضای محترم سازمان/ شیوه وکالت در مجمع عمومی


منبع: شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 1397

 وکالتنامه .......... دانلود