قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان/ اقدامات مجریان و ناظران سازمان در رابطه با احتمال وقوع سیل قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان/ اقدامات مجریان و ناظران سازمان در رابطه با احتمال وقوع سیل