قابل توجه اعضا و مراجعین گرامی / خدمات سازمان تا 20 فروردین بصورت غیرحضوری ارائه می گردد

بدینوسیله بجهت حفظ سلامت کلیه ارباب رجوع و کارمندان و اعضای سازمان و بنابه نامه شماره 14064 / د/ ش م رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، از روز شنبه 16 / 1/ 99 تا 20/ 1/ 99 کلیه امورات بشیوه غیر حضوری خواهد بود.


ارباب رجوع و اعضای محترم می توانند کلیه درخواست های خود را از طریق شماره پیامکی سازمان
                     30008672221207 
با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره تماس اعلام نمایند.
سازمان نیز پس از بررسی و ارجاع به بخش مربوطه از طریق شماره اعلام شده، اطلاع رسانی خواهد نمود.

                 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان