قابل توجه دفاتر محترم مهندسی سنندج/ رعایت موارد کنترل نقشه های سازه، معماری، مکانیک و برق


رعایت موارد ذیل جهت کنترل نقشه های سازه، معماری، مکانیک و برق الزامی می باشد:


-  جهت کنترل نقشه های سازه می بایست از نرم افزارهای محاسباتی با ورژن های ذیل استفاده گردد
       Etabs 9.7.4
       Etabs 16.2.1
       Safe  2014  14.2
        Safe  2016  16.01
فایل پشتیبان Etabs نیز ارسال گردد.

-  به همراه داشتن CD فایل معماری و  CD  محاسباتی و نقشه های A4 الزامی است.

-  تحویل برگه موارد عودت نقشه ها در مراجعه مجدد به واحد کنترل نقشه الزامی می باشد.

-  برگه عودت نقشه ها باید مهمور به مهر طراح مربوطه و طراح هماهنگ کننده باشد.

-  ارسال تایید مطابقت نقشه های A3 با A4  تایید شده توسط سازمان توسط طراح هماهنگ کننده همراه با مهر و امضا. ( نمونه تاییدیه:
بدینوسیله گواهی می شود که نقشه های A3 دقیقا مطابق نقشه های A4 تایید شده توسط گروه کنترل نقشه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می باشد.
نام و نام خانوادگی طراح هماهنگ کننده)

واحد کنترل نقشه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان