قابل توجه مهندسین محترم / اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 مهلت ارسال صورت معاملات فصلی سه ماهه چهارم سال 1393 ( فصل زمستان 93)  برای اشخاص حقوقی و حقیقی تا تاریخ 31/1/94 می باشد لذا به اعضا محترم دفاتر یادآوری می گردد تا نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به خرید و فروش و قرارداد حداکثر تا تاریخ فوق اقدام نمایند ضمنا در تنظیم صورت معاملات فصلی و در بخش ارسال اطلاعات فروش صرفا مشخصات مالک قرارداد درج شود و از درج مشخصات سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان دریافت کننده خدمات خودداری شود.