قابل توجە مهندسین نقشەبردار دارای پروانە اشتغال‌ بکار مهندسی که از تاریخ اخذ پروانه صلاحیت آنها حداقل سه سال گذشته باشد قابل توجە مهندسین نقشەبردار دارای پروانە اشتغال‌ بکار مهندسی که از تاریخ اخذ پروانه صلاحیت آنها حداقل سه سال گذشته باشد :

باتوجه به اینکه تفاهم نامه تهیه نقشه عرصه املاک با اداره کل ثبت اسناد و املاک در حال انعقاد می باشد کلیه مهندسین نقشه بردار که دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی که از تاریخ اخذ پروانه صلاحیت آنها حداقل سه سال گذشته باشد می توانند نسبت به اعلام آمادگی خطاب به ریاست سازمان جهت گذراندن دوره های مربوطه اقدام نموده و نسبت به پرنمودن اطلاعات خواسته شده در فایل اکسل زیر ولینک نمودن تصویر مدارک درخواستی در ستونهای مربوطه اقدام نمایند .
فایل تکمیل شده را به شماره وآتساپی 09198795177 ارسال فرمایید .
مدارک را بصورت فیزیکی تا تاریخ 20 اردیبهشت به واحد نقشه برداری تحویل نمایید.

دانلود فایل اکسل