قرارداد همکاری با کلینیک توانبخشی شناختی یاد قرارداد همکاری با کلینیک توانبخشی شناختی یاد ( 20 تا 50 درصد تخفیف ویژه اعضای محترم سازمان)