قروه - عدم اجرای خاموت های بین تیر و ستون قروه - عدم اجرای خاموت های بین تیر و ستون