قروه - کاهش طول اورلپ برای میلگردهای اصلی ستون برای میلگردهای 18 . 16 به 40 سانتی متر قروه - کاهش طول اورلپ برای میلگردهای اصلی ستون برای میلگردهای 18 . 16 به 40 سانتی متر