ليست مجريان تجربی برق ساختمان صاحب صلاحيت

ليست مجريان تجربی برق ساختمان صاحب صلاحيت

 

بدينوسيله مجريان تجربی برق ساختمان که در آزمون مربوطه حد نصاب قبولي را کسب کرده اند جهت اطلاع مهندسين ناظر و مالکين محترم در استان کردستان به حضور معرفي مي گردد بديهي است حدود صلاحيت اين افراد و ديگر مجريان ذيصلاح به تدريج اعلام خواهد شد.

ليست مجريان تجربی برق  ........................................   دانلود