اصلاحیه/ لیست کارکرد نهایی اعضای سازمان در شهرستان سنندج سال ۱۳۹۶ و سال ۹۷ (تا۱۵ اردیبهشت) اصلاحیه لیست کارکرد نهایی اعضای سازمان در شهرستان سنندج سال 1396 و  سال 97 (تا15 اردیبهشت)
پیرو اطلاعیه قبلی با توجه به مراجعه برخی از اعضای محترم و رفع ابهامات و اصلاحیه های لازم کارکرد نهایی بدینوسیله اعلام می گردد.

سال 1396:

گروه الف
گروه ب
گروه ج

سال 97 (تا 15 اردیبهشت)
گروه الف
گروه ب
گروه ج

کارکرد مهندسین مقیم سنندج در شهرستانها


کارکردهای فوق فقط مربوط به دفتر ثبت شهرستان سنندج می باشد.
دریافت فرم پیوست و تکمیل و تحویل آن به سازمان توسط دفاتر محترم الزامی می باشد.
فرم پیوست ............................ دانلود