مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد

مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور پررنگ اعضا در سالن مولوی کرد دانشگاه کردستان برگزار شد.

ارائه گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن، ارائه گزارش بازرسین سازمان در خصوص گزارش عملکرد سازمان، بررسی و تصویب تراز نامه منتهی به سال 95 مطابق مواد 8 و 21 شیوه نامه تشکیل اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، اظهار نظر بازرسان در خصوص ترازنامه منتهی به سال 1395، بررسی و تصویب تراز نامه منتهی به سال 96 مطابق مواد 8 و 21 شیوه نامه تشکیل اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان،اظهار نظر بازرسان در خصوص ترازنامه منتهی به سال 1396 ، بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی مطابق ماده 20 شیوه نامه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، تصمیم گیری در خصوص استرداد یا سرمایه گذاری 4% اخذ شده از خدمات مهندسی منتهی به سال 93 در شهرستان سنندج دستورکار این مجمع بود که ادامه بررسی بودجه پیشنهادی 97 و تصمیم گیری در خصوص استرداد یا سرمایه گذاری 4درصد سنندج به دلیل اتمام وقت به زمان دیگری موکول گردید.

با تایید اعضا و هیات رئیسه موقت مهندس یحی دهیمی بعنوان رئیس، مهندس وریا میرزائی و مهندس امین وفادار بعنوان ناظرین و مهندس دانیال وحدت پناه بعنوان  منشی،  هیات رئیسه اصلی تعیین گردید.

مهندس فریدون صالحیان رئیس ، مهندس وریا سلطانی منشی و مهندس کامیار صمدی و مهندس احمد دهی بعنوان ناظرین هیات رئیسه اصلی مجمع عمومی به اداره مجمع و بررسی دستورکار پرداختند.

در ابتدای دستورکار مهندس امید محمودی گزارشی از فعالیت های هیات مدیره را ارائه نمود.

بازرسین سازمان در رابطه با عملکرد، تراز مالی به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.

در این مجمع با تایید اعضا ترازنامه منتهی به سال 95 و ترازنامه منتهی به سال 96 سازمان مصوب گردید.

همچنین مقرر گردید بدلیل اتمام زمان درنظر گرفته شده،  ادامه بررسی بودجه پیشنهادی سال 97 در زمان دیگری برگزار گردد که بزودی هیات مدیره نسبت به اعلام زمان برگزاری اقدام خواهد نمود.

 جزئیات مصوبات بودجه به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید.