مجمع عمومی فوق العاده سازمان به زمان دیگری موکول گردید قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:
پیرو مصوبه هیات مدیره سازمان، مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مورخ 17 دیماه98 به زمان دیگری موکول گردید.
زمان و مکان برگزاری مجمع متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.