تقدیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از عضو حقوقدان شورای انتظامی

مراسم تودیع و تقدیر از عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور هیات مدیره در محل سازمان برگزار شد.

مهندس امید محمودی رئیس سازمان و همچنین هیات مدیره از زحمات و تلاش های دکتر علی رشیدی عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تقدیر نمودند.

دکتر علی رشیدی از سال 1393 بعنوان عضو حقوقدان شورای انتظامی در سازمان فعالیت نموده است.

دکتر رشیدی مسئولیت معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کردستان را برعهده دارند.