مصوبات 1 مرداد 96

تاریخ تشکیل جلسه: :96/05/01

مصوبه شماره: 1

موضوع:

تشکیل کمیته تدوین نظام نامه آموزشی 

متن مصوبه:

مقرر گردید کمیته ای متشکل از مدیر محترم آموزش، جناب آقای مهندس حسام شریعتی و سرکار خانم راستین تشکیل تا نسبت به تهیه شرح وظایف و برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت آموزشی در راستای اهداف سازمان نظام مهندسی اقدام و حداکثر تا تاریخ 01/06/96 نتیجه را بصورت نظام نامه ای مدون به هیئت مدیره ارائه نمایند.