مصوبات 10 اردیبهشت 95

تاریخ تشکیل جلسه: 10/02/96

مصوبه شماره 1

 

موضوع:

افزایش مسئولیت های مهندسین برق در راستای اجرای دستورالعمل های موضوع نامه 3672/د/ش م مورخ 03/12/95

 

متن مصوبه:

نامه دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص افزایش مسئولیتهای مهندسین برق در راستای اجرای دستوالعمل موضوع نامه شماره 3672/د/ش م مورخ 03/12/95 و افزایش تعرفه متناسب با افزایش مسئولیت های اشاره شده در نامه فوق الذکر در جلسه مطرح و مقرر گردید با نظر موافق جهت تأیید به شورای چهار نفره استان ارسال گردد.

 

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

راه اندازی باجه بانک تجارت در سازمان

 

متن مصوبه:

موضوع راه اندازی باجه بانک تجارت در ضلع جنوب شرقی ساختمان میدان کوهنورد ( جنب ورودی سازمان) در جلسه مطرح ، و مقرر گردید در صورت دریافت ماهیانه ده میلیون ریال ، بابت اجاره مکان با راه اندازی باجه موافقت گردد.