مصوبات 10 دی 96

تاریخ تشکیل جلسه:10/10/96

 

موضوع:

تفویض اختیار به ریاست و خزانه دار سازمان

 

متن مصوبه:

مصوب گردید به ریاست و خزانه دار سازمان تفویض اختیار، مبنی بر مدیریت حسابهای سازمان با توجه به شرایط جدید نرخ بهره نسبت به جابجایی حسابها در صورت لزوم داده می شود.

 

موضوع:

نحوه تشویق و ترغیب آزمایشگاههای عضو حقوقی سازمان به ارائه خدمات در شهرستانهای تابعه استان

 

متن مصوبه:

با توجه به ضرورت انجام آزمایشهای بتن در کلیه عملیات ساختمانی که بتن نقش سازه ای در آن ایفا می نماید و تشویق و ترغیب آزمایشگاههای عضو حقوقی سازمان به ارائه خدمات در شهرستانهای تابعه استان، و التفات به این موضوع که از یازده آزمایشگاه فعال در این زمینه، 10 آزمایشگاه در مرکز استان مستقر می باشند، مقرر گردید:

  • برای اعضای حقوقی آزمایشگاهی سازمان، که در شهرستانهای تابعه اقدام به تاسیس دفتر نمایندگی و تجهیز آزمایشگاه نموده و نیروی فنی مقیم مستقر نمایند.بمنظور جبران هزینه های تأسیس و تداوم فعالیت دفتر در آن شهرستان، ضرایبی بشرح ذیل به ظرفیت کاری آنها افزوده گردد.

الف:60 درصد کل ظرفیت برای تأسیس، تجهیز و ارائه خدمات مقیم در شهرستان اول.

ب: 20 درصد کل ظرفیت برای تأسیس، تجهیز و ارائه خدمات مقیم در شهرستان دوم.

افزایش ظرفیت منحصراً مشمول تعداد کارهایی می شود که در شهرستان محل تأسیس نمایندگی صورت پذیرد.

توضیح:باید کلیه تجهیزات مورد نیاز برای نمونه گیری، عمل آوری ، انجام آزمایشهای بتن، انجام آزمایشهای سیمان و آب در محل آزمایشگاه موجود تهیه شده باشد.

  • مرجع پذیرش، بررسی و ساماندهی درخواست تأسیس نمایندگی آزمایشگاهی در شهرستانهای تابعه، کمیته ژئوتکنیک و کنترل کیفیت سازمان خواهد بود.
  • کمیته ژئوتکنیک با همکاری واحد نظارت عالیه سازمان، نسبت به اعمال نظارت موردی بر فعالیتهای اعضای حقوقی آزمایشگاهی در سطح استان اقدام خواهد نمود.

اعضای حقوقی آزمایشگاهی سازمان موظف به رعایت کلیه ضوابط و دستورالعملهای جاری و ابلاغی ، در سطح استان می‌باشند.

 

 

موضوع:

انتقال سرور نرم افزار صدور پروانه

 

متن مصوبه:

مصوب گردید که سرور نرم افزار صدور پروانه ( شرکت کارین امواج) به اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان تحویل گردد.