مصوبات 12 آذر 96

تاریخ تشکیل جلسه:12/09/96

 

موضوع:

1

به تعویق افتادن هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

متن مصوبه:

با توجه به تصمیم اکثریت اعضا هیئت مدیره، برگزاری انتخابات هیئت رئیسه به روز یکشنبه 19/09/96 موکول گردید.

در ضمن تا تعیین تکلیف انتخابات هیات رئیسه ، امضای مکاتبات، اسناد تعهد آور ، چک و ... با امضای هیات رئیسه دوره قبل مجاز می باشد.