مصوبات 12 شهریور 96

موضوع1:

تعیین اعضاء گروه نظارت برق

 متن مصوبه:

پیرو برگزاری انتخابات گروه نظارت برق در سطح استان، آقایان مهندس عبید علیمحمدی و معروف حسامی با اخذ اکثریت آراء به عنوان عضو دفتر اجرایی نظارت برق انتخاب و آقای مهندس هیوا سید یونسی به عنوان نماینده هیئت مدیره برای عضویت در این گروه معرفی می گردند.

لازم به توضیح است عضویت نماینده هیئت مدیره در گروه به مدت یکسال از تاریخ ابلاغ اعلام می‌گردد.

 

موضوع2:

تعیین حدود اختیارات قابل تفویض به هیئت رئیسه دفاتر نمایندگی استان

 متن مصوبه:

مقرر گردید در راستای تفویض اختیارات هیئت مدیره به دفاتر نمایندگی در سطح استان ، جناب آقای مهندس کریم قادرمزی نسبت به تعیین حدود اختیارات قابل تفویض در راستای قانون نظام مهندسی و مقررات ملی اقدام و جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه نمایند.

موضوع3:

تمدید قرارداد کارمندان سازمان

 متن مصوبه:

مقرر گردید مسئول محترم امور اداری سازمان نسبت به تمدید قرارداد کارمندان مطابق لیست پیوست تا آخر سال 96 تمدید گردد.