مصوبات 15 اسفند 95

تاریخ تشکیل جلسه:15/12/95

مصوبه شماره 1

موضوع:

تعیین تاریخ برگزاری مجمع عمومی

 

متن مصوبه:

مقرر گردید برگزاری مجمع عمومی سازمان بدلیل برگزاری آزمون نظام مهندسیی در تاریخ 19/12/95 و جلسه شورای مرکزی در تاریخ 18/12/95 ، از تاریخ 18/12/95 به زمان های چهارشنبه 16/01/96 ( با عنوان جلسه نوبت اول) و یک شنبه27/01/96 ( با عنوان جلسه نوبت دوم) تغییر یابد.

لازم به توضیح است ساعت برگزاری مجمع تاریخ های 16/01/95 و 7/01/96،  شانزده می باشد و محل برگزاری آن سالن مولوی دانشگاه کردستان می باشد.

 

 مصوبه شماره 2

موضوع:

پرداخت حق عضویت اعضاء پروانه دار تا آخر اردیبهشت 96

 

متن مصوبه:

مقرر گردید کلیه اعضا پروانه دار سازمان نسبت به پرداخت  حق عضویت خود و دریافت کارت عضویت سال 96 تا آخر اردیبهشت ماه 96 اقدام ، در غیر اینصورت از ارجاع کار به آنها خودداری شده و مسدئول پیگیری موضوع در شهرستان سنندج مدیر فنی و اجرایی و در سایر شهرستانهای استان رئیس دفتر نمایندگی آن شهرستان می باشد.

 
مصوبه شماره 3

موضوع:

جلسه فوق العاده روز شنبه 21/12/95.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید جلسه فوق العاده سازمان روز شنبه مورخ 21/12/95 ساعت 18:00 با موضوع ساماندهی کارمندان و تعیین وضعیت نرم افزار برگزار گردد ( با اولویت چارت سازمان).


 
مصوبه شماره 4

موضوع:

تعطیل نبودن سازمان در روز شنبه 28/12/95

 

متن مصوبه:

مقرر گردید روز شنبه 28/12/95 سازمان مطابق روال عادی به کار خود ادامه داده و تعطیل نمی باشد، ولی در صورت درخواست مرخصی از طرف کارکنان با آن موافقت می‌گردد.