مصوبات 15 تیر 96

تاریخ تشکیل جلسه: : 15/04/96

مصوبه شماره: 1

موضوع:اعلام نتیجه انتخابات گروه تخصصی عمران

 متن مصوبه:

احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از هیئت اجرایی انتخابات گروه تخصصی عمران بابت برگزاری انتخابات در تاریخ 31/03/96 و با توجه به صورتجلسه ارسالی از طرف آنها ، ضمن تایید انتخابات توسط هیئت مدیره ، نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می گردد :

1 صالح مرادی نیا:  188 رأی ، 2- فرشید عزت پور : 168 رأی ، 3- امید کهنه پوشی : 140 رأی ، 4- فرشاد اکرمی : 139 رأی ، 5 - امید انصاف جویی : 138 رأی  ،  6- کیوان کمانگر پور: 124 رآی ، 7- جمال الدین کریمی: 122 رأی ، 8- وریا ملایی : 114 رآی  ، 9-بابک فروزنده: 110 رأی  ، 10- کیانوش فرهنگ : 80 رآی  ،  11- مهران طبری : 53 رأی ، 12- مسعود شاهمرادی : 51 رأی .

لذا مراتب جهت صدور اعتبار نامه اعضا گروه تخصصی توسط ریاست سازمان ایفاد می گردد.

 

مصوبه شماره: 2

موضوع:رعایت پایه و تخصص در نقشه های ارسالی به کمیسیون ماده 5 و کمیته کارهای مربوطه.

 متن مصوبه:

مقرر گردید در نقشه های امضا شده ارسالی توسط مهندسین عضو سازمان، به اداره کل راه و شهرسازی جهت طرح در کمیسیون ماده 5 و کمیته کارهای مربوطه، رعایت پایه و تخصص صورت گیرد، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت آن به عهده مسئول دفتر مربوطه و مهندس بوده و سازمان نظام مهندسی با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد کرد.

لازم به توضیح است مطابق مقررات ملی ساختمان رعایت تخصص و پایه در کلیه خدمات ارائه شده توسط مهندسین الزامی می باشد.