مصوبات 16 مهر 96

تاریخ تشکیل جلسه:16/07/96

 

موضوع:

اصلاح تعیین تاریخ ادامه جلسه دوم مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی

 

متن مصوبه:

مقرر گردید ادامه جلسه دوم مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی روز سه شنبه 09/08/96 از ساعت 16 الی 19 در سالن مولوی دانشگاه کردستان برگزار می گردد.

دستور کار جلسه ، همان ادامه دستور کار جلسه دوم مجمع می باشد فقط تغییراتی در ترتیب ارائه آن به شرح ذیل اعمال گردد:

  • برگزاری انتخابات بازرسین سازمان
  • ادامه تراز مالی سال 1395
  • ادامه ارائه بودجه پیشنهادی سال 1396