مصوبات 17 دی 96

تاریخ تشکیل جلسه:17/10/96

 

موضوع:

در خصوص نامه شماره 7095 د/ش م مورخ 30/08/96 شورای مرکزی ( حق مأموریت و ... اعضای کارگروه ها)

 

متن مصوبه:

مصوب گردید افراد معرفی شده عضو سازمان جهت شرکت در جلسات شورای مرکزی ( کمیسیونها، گروههای تخصصی و کمیته های کاری) ، پرداخت هزینه شامل حق مأموریت ، هزینه رفت و آمد ، اقامت و سایر هزینه ها برابر آئین نامه های سازمان برای افراد معرفی شده از طرف ریاست سازمان بلامانع است.

 

  

موضوع:

تعیین زمان بودجه پیشنهادی سال 97

 

متن مصوبه:

مصوب گردید بودجه پیشنهادی سال 97 در حورخه 24/10/96  توسط خزانه دار به هیات مدیره ارائه گردد.

 

 

موضوع:

تفویض اختیار به رئیس سازمان و خزانه دار جهت تعیین حقوق مدیران دفاتر

 

متن مصوبه:

مقرر گردید به رئیس سازمان و خزانه دار اختیار داده میشود نسبت به تعیین حقوق مدیران دفاتر نمایندگی شهرستانها با رعایت نظام نامه استخدامی سازمان اقدام و نتیجه را به هیات مدیره اعلام نمایند.