مصوبات 2 اردیبهشت 96

تاریخ تشکیل جلسه: 96/02/02

مصوبه شماره 1

 

موضوع:

اعمال تخفیف در انجام خدمات طراحی و نظارت بیمارستان روانپزشکی جدید.

 

متن مصوبه:

نامه ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی در خصوص انجام خدمات طراحی و نظارت بیمارستان روانپزشکی جدید، در جلسه مطرح و مقرر گردید به استناد نامه وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص انجام تخفیف در پروژه های عام المنفعه توسط اعضا سازمان نظام مهندسی ، جناب آقای مهندس حسام شریعتی به عنوان نماینده هیئت مدیره جهت معرفی تیم مهندسی انجام خدمات توسط تیم فوق الذکر با اعمال تخفیف معرفی گردند.

 

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

انتخاب مسئول امور رفاهی

 

متن مصوبه:

با توجه به نیاز تقویت امور رفاهی سازمان مقرر گردید دبیر هیئت مدیره به عنوان مسئول امور رفاهی منصوب و علاوه بر دبیری هیئت مدیره امور رفاهی را نیز سرپرستی نماید.

 

مصوبه شماره 3

 

موضوع:

نامه مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان در خصوص اعمال تخفیف در هزینه نقشه آقای ایرج مرادی و شرکا

 

متن مصوبه:

نامه مدیر کل محترم راه و شهرسازی در خصوص اعمال تخفیف در هزینه های تهیه نقشه و مشخصات نظارت دوره ای پروژه آقای ایرج مرادی و شرکاء واقع در محدوده روستای قشلاق در جلسه مطرح و مقرر گردید  به استناد نامه مدیر کل محترم با اعمال 50% تخفیف موافقت گردد.این تخفیف شامل سهم سازمان نمی‌شود