مصوبات 21 آبان ماه 96

تاریخ تشکیل جلسه: 21/08/96

 

موضوع:

1

تعیین تاریخ برگزاری مجمع و ارائه تراز 95 و بودجه 97

 

متن مصوبه:

مقرر گردید با توجه به تایید و مصوب نشدن تراز 95، و اظهارات و نظرات بازرسین و ابهامات مطرح شده، جلسه ای با حضور بازرسین اصلی جدید و قدیم در روزپنجشنبه 25/08/96 ساعت 12 توسط هیات مدیره برگزار گردیده تا پاسخی به ابهامات اظهارشده بازرسین داده شده و پاسخ سوالات نیز در سایت سازمان درج گردد.

بعد از جلسه فوق تاریخ برگزاری مجمع ارائه تراز 95 تعیین می‌گردد.

 

موضوع:

2

اصلاحیه مصوبه شماره 4 جلسه 60 مورخه 01/12/95 پرداختی مأموریتهای خارج از سنندج

 

متن مصوبه:

مقرر گردید به منظور تمهیدات ایمنی و تسهیل در امر شروع و پایان سفر، انجام ماموریت در سال 96 در شهرهای خارج از استان ( بیش از 300 کیلومتر) به ازای یک روز جلسه، سه روز محاسبه و شهرهای داخل و خارج از استان ( بیش از 100 کیلومتر) دو روز محاسبه و هزینه اقامت جلسات بیش از یک روز قابل پرداخت می باشد.

 

موضوع:

3

انتخابات هیئت رئیسه سال سوم

 

متن مصوبه:

مقرر گردید در جلسه آینده هیات مدیره روز یکشنبه مورخه 12/09/96 انتخابات هیئت رئیسه سال سوم دوره هفتم هیات مدیره برگزار گردد.