مصوبات 21 خرداد 96

تاریخ تشکیل جلسه: 96/03/21

مصوبه شماره: 1

موضوع:

موارد قابل طرح درکمیته کار شورای 4 نفره استان

متن مصوبه:

مقرر گردید موارد ذیل جهت طرح در شورای 4 نفره استان به کمیته این شورا ارائه گردد.

 • افزایش مسئولیت مهندسین برق درراستای اجرای دستورالعمل های موضوع نامه شماره 3672/د/ش م مورخ 03/12/95 و افزایش تعرفه مناسب با افزایش مسئولیت های اشاره شده باشد.
 • گزارش کار گروه خروج کار از ظرفیت کار همزمان مجریان.
 • تعیین تکلیف پروژه هایی که ناظرین آنها بنا بر دلایلی در دسترس نیستند.
 • اجرایی شدن نظارت بر نصب کنتور آب توسط مهندسین صاحب صلاحیت(تشکیل کارگروه فی ما بین دفتر فنی استانداری، سازمان نظام مهندسی و شرکت آبفا).
 • حدود صلاحیت مهندسین شهرساز در تهیه طرح های شهرسازی و ساختمان سازی و حق الزحمه مربوطه و شرح خدمات مطابق نامه 1013/95 مورخ 24/06/95.
 • تعرفه پیشنهادی گروه تخصصی ژئوتکنیک برای انجام مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت فشاری نمونه بتن.
 • درخواست مدیران دفاتر در خصوص نحوه جابجایی اعضا دفاتر و افزایش تعداد اعضا .
 • درخواست مدیران دفاتر مبنی بر ارجاع کار طراحی همانند نظارت توسط سازمان .
 • تعیین تکلیف نقشه های نواحی منفصل شهری( تعرفه و حدود صلاحیت)، تعیین وضعیت سایر موارد مبهم در این خصوص.
 • درخواست گروه تخصصی معماری در خصوص تعیین حق الزحمه طراحی فضای باز و سبز .
 • نحوه اعمال کارهای کوچک، روستایی، صنعتی ، مسکن مهر و ... در سهمیه مهندسین طراح، ناظر و مجری.
 • درخواست‌گروه تخصصی معماری در خصوص حق الزحمه نقشه های ارسالی به کمیته کار کمیسیون ماده 5 وامضا نقشه‌ های ارسالی توسط مهندسین صاحب صلاحیت ( رعایت پایه طراحی).
 • تعیین تکلیف هرگونه تغییرات در زیر بنا ، طبقات و ... ( از لحاظ وضعیت ناظر، مجری، طراح).
 • ساماندهی استادکاران وافراد مرتبط با پروژه های ساختمانی و به کار‌گیری نیروهای دارای کارت مهارت فنی در ساختمان ها.
 • درخواست گروه تخصصی معماری در خصوص تعیین حق الزحمه طراحی های ویژه ( شامل طراحی و دکوراسیون داخلی ) و لزوم به کارگیری اعضا پروانه دار توسط دفاتر ارائه این خدمات .
 • راهکار صدور مجوز شرکت های بازرسی آسانسور توسط اعضا پروانه دار نظام مهندسی.
 • ارائه راهکار طراحی و نظارت سیستم های اطفا حریق ساختمان توسط اعضا پروانه دار نظام مهندسی.
 • درخواست گروه تخصصی عمران در خصوص تعیین صلاحیت مقاوم سازی و تعیین تعرفه مربوطه.
 • تعیین تعرفه در طراحی های ویژه گروه های مختلف طراحی با در نظر گرفتن شرح خدمات.
 • در راستای بومی سازی مقررات ملی ساختمان، مقرر گردید ارجاع کار طراحی و اجرا همانند نظارت از طریق سازمان نظام مهندسی انجام گردد.

مصوبه شماره: 2

موضوع:

تعیین وضعیت قرارداد کارمندان تمام وقت و مدیران دفاتر نمایندگی

متن مصوبه:

نامه سرپرست  محترم امور اداری در خصوص تعیین وضعیت قرارداد کارمندان تمام وقت و مدیران دفاتر نمایندگی شهرستانها در جلسه مطرح و مقرر گردید، مطابق لیست پیوست که  شامل اسامی 56 نفر از اسامی کارمندان و مدیران می باشد، به مدت 3 ماه تا تاریخ 31/06/96 تمدید گردد.