مصوبات 23 شهریور 96

موضوع1:

لیست نهایی بازرسین جهت ارائه به مجمع

 متن مصوبه:

از طرف اعضای هیئت مدیره اسامی 13 نفر به شرح ذیل جهت تعیین لیست نهایی بازرسین معرفی شده به مجمع عمومی ارائه گردید:

1-هوشمند علیزاده ، 2- صادق جهان بین  ،3- امیر حسن نوذری  ،  4- زیبا بهمنی  ، 5- روشنک رادپور  ، 6- مازیار سهراب نژاد

7- بهنام اسلامی ،  8-فرزاد فیض پور ، 9- علی خوشگوار  ، 10- آزاد فائز  ، 11- دلنیا رضایی ، 12-حمید مردوخ روحانی  ، 13- هیوا حاصلی .

که پس از برگزاری انتخابات افراد زیر با حداکثریت آراء به عنوان نامزدهای پیشنهادی هیئت مدیره به مجمع عمومی معرفی می گردند:

1-روشنک راد پور ،2- مازیار سهراب نژاد،3- آزاد فائز ، 4- بهنام اسلامی ، 5-فرزاد فیض پور ، 6- علی خوشگوار، 7- هیوا حاصلی ، 8- حمید مردوخ روحانی.

موضوع2:

دستور کار مجمع عمومی سال 96

 متن مصوبه:

دستور کار مجمع عمومی به شرح ذیل مصوب گردید:

  • ارائه عملکرد هیئت مدیره.
  • ارائه تراز سال 95.
  • ارائه بودجه پیشنهادی سال 96
  • برگزاری انتخابات بازرسین.

موضوع3:

برگزاری انتخابات کمیسیون تخصصی رشته معماری

متن مصوبه:

در راستای برگزاری انتخابات کمیسیون تخصصی رشته معماری، اسامی 14 نفر از طرف هیئت رئیسه به شرح ذیل به هیئت مدیره ارائه گردید:

1-مهرداد یوسف زمانی، 2-هادی رسولی ، 3- انور شاه محمدی، 4- بهمن زارعی ، 5- قادر بایزیدی ، 6- اسماعیل بهمنی ، 7- شاهو شاهویی

8-علی خوشگوار ، 9- زاهد شاهویی ، 10-ایوب مرادخانی ، 11-فرهاد قریشی، 12- صلاح ویسی ، 13-ارسلان طهماسبی ، 14-شاهو کشاورزی که پس از برگزاری انتخابات افراد زیر با اخذ اکثریت آراء به عنوان اعضای اصلی کمیسیون تخصصی معماری انتخاب گردیدند:

1-مهرداد یوسف زمانی، 2-زاهد شاهویی ، 3- قادر بایزیدی ، 4-انور شاه محمدی، 5- اسماعی بهمنی، 6- بهمن زارعی ، 7- هادی رسولی.

موضوع4:

عقد قرارداد اعضای جدید نظارت عالیه ( نامه شماره 17748 راه و شهرسازی)

متن مصوبه:

نامه مدیر کل محترم راه و شهرسازی در خصوص عقد قرارداد خانم مهندس شنو امینی و خانم مهندس دیانا رحمانی به عنوان اعضای گروه نظارت عالیه در جلسه مطرح و به اتفاق آرا باعقد قرارداد مطابق ضوابط موافقت گردید.

موضوع5:

ارسال لیست کارکرد اعضای سازمان به شورای انتظامی ( در سال 95)

 متن مصوبه:

گزارش مدیر محترم اجرایی سازمان و امور مهندسین در خصوص کارکرد اعضای سازمان نظام مهندسی در سال 95 در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مقرر گردید که اسامی اعضایی که خارج از صلاحیت، تعداد کار و ظرفیت، کارکرد داشته اند به شورای انتظامی معرفی گردند.در ضمن مشاور حقوقی سازمان به عنوان نماینده هیئت مدیره جهت حضور در جلسات شورای انتظامی معرفی گردند.