مصوبات 23 مهر 96

تاریخ تشکیل جلسه:23/07/96

 

موضوع:

1

پرداخت حق سرانه عضویت سال 1396 سازمان به شورای مرکزی

 

متن مصوبه:

مصوب گردید سرانه حق عضویت سال 1396 سازمان طبق صورتجلسه تنظیمی مابین مدیر مالی ، خزانه دار، رئیس سازمان، مدیر مالی و خزانه دار شورای مرکزی پرداخت و تسویه گردد.

 

موضوع:

2

برگزاری مسابقات انتخابی شطرنج جهت انتخاب تیم اعزامی به مسابقات نظام مهندسی کشور

 

متن مصوبه:

مقرر گردید جناب آقای دکتر هدایت نسب به عنوان نماینده هیئت مدیره ، ضمن ارائه برآورد هزینه برگزاری مسابقات انتخابی و اعزام تیم شطرنج به مسابقات نظام مهندسی کشور نسبت به برگزاری مسابقات انتخابی ما بین اعضای نظام مهندسی و انتخاب تیم منتخب اعزامی از بین برنده های مسابقات اقدام نمایند.

در ضمن حداکثر هزینه پیشنهادی هیئت مدیره 150،000،000 ریال( یکصد و پنجاه میلیون ریال) می باشد.

 

موضوع:

3

تعیین نحوه اجرای نما دفتر نمایندگی مریوان

 

متن مصوبه:

در اجرای بخش چهارم نظام نامه مالی معاملاتی سازمان نظام مهندسی ، جهت انجام نمای ساختمان دفتر نمایندگی مریوان، مقرر گردید با توجه به گزارش مدیر فنی و اجرایی سازمان و تاکید هیئت مدیره، انجام نمای پروژه بصورت ترک تشریفات بلامانع است.

درضمن با توجه اینکه پروژه در حال حاضر بیشتر از 50% پیشرفت فیزیکی دارد، شرکت آکو پی غرب به عنوان مجری ادامه کار ، بدون درج در سهمیه انتخاب و فقط هزینه یک نفر سرپرست کارگاه از طرف سازمان به این شرکتجهت اجرای نما به عنوان حق الزحمه پرداخت گردد.

با توجه به تعیین مصالح در نقشه های تهیه شده توسط طراح پروژه، کیفیت مطالح مصرفی باید به تایید ریاست سازمان، مدیر فنی و اجرایی و مجری پروژه برسد.