مصوبات 24 دی 96

تاریخ تشکیل جلسه:24/10/96

 

موضوع:

1

نامه مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان در خصوص کنترل ظرفیت اشتغال به شماره 44128 مورخ 20/10/96

 

متن مصوبه:

به استناد بند 20 اصلاحیه ماده 73 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت بررسی تخلفات لیست اسامی معرفی شده توسط مدیر کل راه و شهرسازی با موضوع تخلف عدم رعایت ظرفیت اشتغال ، مقرر گردید اسامی به پیوست نامه و کلیه اطلاعات لازم به شورای انتظامی تحویل داده شود.

 

 

موضوع:

2

تعیین وضعیت دفاتر نمایندگی شهرستانها مطابق اصلاحیه نظام نامه اداره دفاتر نمایندگی موضوع ابلاغیه شورای مرکزی بشماره 7519/د/ ش م مورخه 04/10/96.

 

متن مصوبه:

نظر به اینکه اعضای دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در کلیه دفاتر نمایندگی شهرستانها کمتر از 500 نفر می باشند و مطابق ماده 3، 4 و 13 نظام نامه اداره دفاتر نمایندگی به منظور ایجاد وحدت رویه کلیه هیات کلیه هیاتهای اجرایی منحل و توسط مدیر دفتر نمایندگی انتخابی توسط هیات مدیره اداره خواهد شد.ضمناً به ریاست سازمان اختیار داده میشود که عملکردکلیه مدیران دفاتر نمایندگی شهرستانها را بررسی و گزینه های پیشنهادی خود را بعنوان مدیر دفتر نمایندگی شهرستانها را در جلسه های آتی به هیات مدیره ارائه نمایند. مدیران فعلی تا تصمیم گیری و انتخاب نهایی بعنوان سرپرست، مسوولیت انجام امور محوله و اداره دفتر نمایندگی را بعهده دارند.

 

 

موضوع:

3

انتخاب مدیر دفتر نمایندگی مریوان

 

متن مصوبه:

بر اساس بند 4-4 ماده 4 تعیین هیات اجرایی دفتر نمایندگی نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، آقای دکتر امید کهنه پوشی بعنوان مدیر دفتر نمایندگی مریوان انتخاب گردید

 

 

موضوع:

4

تعیین تکلیف مهندسین طراح، ناظر یا مجری که از انجام امورات محوله در خدمات مهندسی بدون دلیل خودداری می نمایند

 

متن مصوبه:

به منظور تکریم ارباب رجوع و درخواست مالکین مبنی برخودداری مهندسین طراح، ناظر و مجری از وظایف محوله ، چنانچه پس از مکاتبه و ابلاغ سازمان  مبنی بر انجام وظایف بر اساس قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مباحث مقررات ملی خودداری می نمایند به شورای انتظامی معرفی گردند.

نماینده هیات مدیره در جلسات شورای انتظامی آقای رعنایی مشاور حقوقی سازمان معرفی می‌گردد.

 

 

موضوع:

5

دوره های آموزش اجباری برای عضویت و تمدیر پروانه اشتغال

 

متن مصوبه:

مصوب گردید به پیشنهاد مدیر آموزش و پژوهش و تایید هیات مدیره دوره های آموزشی اجباری در زمینه های حقوقی و مباحث مقررات ملی برای عضویت و تمدید پروانه اشتغال برگزار گردد.