مصوبات 25 تیر 96 تاریخ تشکیل جلسه: : 96/04/25 مصوبه شماره: 1 موضوع:تعیین زمان ونحوه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه دفتر اجرایی نظارت برق متن مصوبه: مقرر گردید انتخابات دفتر اجرایی نظارت برق در روز پنج شنبه مورخ 02/06/96 در دفاتر نمایندگی سطح استان برگزار گردد.لازم به توضیح است فقط افرادی حق شرکت در انتخابات را دارند که دارای پروانه صلاحیت بازرسی نظارت برق را داشته باشند. مصوبه شماره: 2 موضوع:برگزاری مسابقات ورزشی سازمان های نظام مهندسی کشور در سال 97 متن مصوبه: مقرر گردید پیشنهاد برگزاری مسابقات شطرنج، تیراندازی، پینگ پنگ کشوری نظام مهندسی در سال 97 به شورای مرکزی ارائه گردد.