مصوبات 25 مرداد 96

تاریخ تشکیل جلسه: 96/05/25

موضوع:

انتخابات دفتر اجرایی نظارت برق در مورخ 96/06/02

 متن مصوبه:

نامه مدیر دفتر اجرایی نظارت برق در خصوص تشکیل هیئت نظارت و هیئت اجرایی انتخابات  ، در جلسه مطرح و مقرر گردید اعضای هیئت اجرایی در دفتر نمایندگی سنندج شامل آقایان حکمت فرهادی، هومن بلندی، اسعد خالدی ، هورامان بهرامی و خانم سحر حیدری و اعضای هیئت نظارت آقایان مهندس کریم قادرمزی،  مهندس حمید مردوخ روحانی و مهندس بهرام ثنایی و در سایر دفاتر نمایندگی شهرستانها( به غیر از دهگلان)، هیئت اجرایی دو نفر از کارمندان آن شهرستان و هیئت رئیسه شهرستان بعنوان هیئت نظارت بر انتخابات تعیین شدند . در دفتر نمایندگی شهرستان دهگلان آقایان مهندس جمشید یوسفی  و بهنام خالدیان  بعنوان هیئت اجرایی و آقای مهندس عبید احمدیانی بعنوان ناظر بر انتخابات تعیین گردیدند.

با توجه به اینکه در نظامنامه نحوه تشکیل و اداره دفتر اجرایی نظارت برق مصوب جلسه 93/05/02 در خصوص شرایط رأی دهندگان اشاره ای نشده است، مقرر گردید کلیه مهندسین برق دارای پروانه( اعم از نظارت و طراحی) حق شرکت در انتخابات را داشته باشند.