مصوبات 29 مرداد 96

تاریخ تشکیل جلسه:96/05/29

 موضوع:

تشکیل کارگروه بررسی نحوه ارجاع کار طراحی در سقز و مطابقت آن با قانون و مقررات سازمان

 متن مصوبه:

مقرر گردید آقایان مهندس حسام شریعتی نماینده هیئت مدیره ، مهندس عزتی نماینده هیئت رئیسه دفتر نمایندگی سقز، ضمن دعوت از آقای دکتر رشیدی عضو حقوقدان شورای انتظامی، نسبت به تشکیل جلسه ای در خصوص نحوه ارجاع کار طراحی در شهرستان سقز مطابق کاربرگ خوداظهاری مالک اقدام و پس از بررسی حقوقی کاربرگ فوق الذکر و مطابقت آن با قانون . مقررات نظام مهندسی، نتیجه را حداکثر تا تاریخ پانزدهم شهریور 96 به هیئت مدیره ارائه نماید.