مصوبات 3 دی 96

تاریخ تشکیل جلسه: 03/10/96

 

موضوع:

تکمیل ساختمان مریوان ( نما و طبقه اول) جهت بهره برداری

 

متن مصوبه:

به جهت تکمیل نما و یک طبقه از ساختمان در دست احداث دفتر نمایندگی مریوان مقرر گردید با توجه به عدم پیش بینی ردیف بودجه در سال 96، مبلغ یک میلیارد ریال( 1،000،000،000 ریال) به عنوان اصلاحیه بودجه پیش بینی و در مجمع آتی به رآی گذاشته شود.

تا اتخاذ تصمیم و به جهت عدم توقف عملیات اجرایی به ریاست سازمان اجازه داده می شود از محل 4% یکی از شهرستانها به عنوان قرض تا مبلغ مورد نظر استفاده و سپس عودت داده شود.

 

 

موضوع:

تعیین وضعیت نرم افزار پورتال جامع سازمان

 

متن مصوبه:

مقرر گردید مسئولیت نرم افزار ارجاع کار ( پورتال جامع)به آقای مهندس مهدی حسام شریعتی محول و بر این اساس ظرف مدت دو هفته با مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان سابر استانها مناسب ترین نرم افزار را به هیات مدیره معرفی نماید.

 

 

موضوع:

تعیین نماینده هیات مدیره در کمیته ژئوتکنیک ( ساماندهی آزمایشگاههای حقوقی در استان)

 

متن مصوبه:

آقای مهندس مهدی حسام شریعتی بعنوان نماینده هیات مدیره در کمیته ژئوتکنیک انتخاب گردید