مصوبات 30 مهر 96

 

تاریخ تشکیل جلسه:96/07/30

 

موضوع:

1

تکمیل لیست کاندیداهای بازرسین سازمان

 

متن مصوبه:

با توجه به انصراف آقای مهندس مازیار سهراب نژاد از کاندیدای بازرسی سازمان  ، آقای مهندس امیر حسن نوذری بعنوان جایگزین در لیست نهایی معرفی شدگان بازرس سازمان جهت ارائه و معرفی به مجمع انتخاب گردید.

ضمناً آقای مهندس باهر نصری بعنوان نفر ذخیره لیست نهایی فوق انتخاب و در صورت عدم امکان حضور و یا انصراف هر کدام از کاندیداها تا قبل از برگزاری مجمع ایشان معرفی و جایگزین خواهد گردید.

 

 

موضوع:

2

لیست نهایی بازرسین جهت ارائه به مجمع

 

متن مصوبه:

از طرف اعضای هیأت مدیره و انصراف تعدادی از کاندیداهای بازرسی سازمان لست نهایی بازرسین معرفی شده به مجمع عمومی بشرح ذیل می باشد.

  • روشنک رادپور،2- آزاد فائز ، 3- فرزاد فیض پور ، 4- علی خوشگوار ، 5- زیبا بهمنی ، 6- محمد صادق جهان بین

،7- دلنیا رضایی ، 8-امیر حسن نوذری.