مصوبات 31 اردیبهشت ماه 96

تاریخ تشکیل جلسه: 31/02/96

مصوبه شماره 1

 

موضوع:

حدود صلاحیت مهندسان شهرساز و حق الزحمه مربوطه و شرح خدمات آن.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرحهای شهرسازی و ساختمان سازی و حق الزحمه مربوطه و شرح خدمات آن مطابق نامه شماره 09438/ ش م مورخ 05/05/1392 شورای محترم مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با رعایت حدود صلاحیت و ظرفیت به شورای محترم چهار نفره استان ارجاع گردد.

 

مصوبه شماره 2

موضوع:

بررسی تعرفه گروه تخصصی شهرسازی در سال 1396

 

متن مصوبه:

تعرفه خدمات رشته شهرسازی به تفکیک جدول پیوست در چارچوب صلاحیت های تفکیک اراضی شهری و روستایی، انطباق شهری( ساختمان)، انطباق کاربری اراضی شهری و روستایی بر اساس نامه شماره 08089/ ش م مورخ 28/02/92 و نامه شماره 09438/ ش م مورخ 05/05/1392 شورای محترم مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به تصویب رسید.