مصوبات 31 مرداد 96

تاریخ تشکیل جلسه:96/05/31

 موضوع:

بررسی صورتجلسه مناقصه بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین سازمان.

 متن مصوبه:

صورتجلسه مناقصه‌ی بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین سازمان که توسط کمیسیون معاملات سازمان مطرح و با توجه به مفاد صورتجلسه و بررسی آن و قیمت های پیشنهادی، شرکت بیمه دانا به عنوان برنده مناقصه معرفی و مقرر گردید امور اداری سازمان ظرف مدت دو روز نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.ضمناً در صورت عدم عقد قرارداد توسط شرکت بیمه دانا، با شرکت بیمه دی به عنوان شرکت دوم برنده مناقصه قرارداد منعقد گردد.