مصوبات 5 شهریور 96

تاریخ تشکیل جلسه:96/06/05

موضوع1:

بررسی قرارداد بیمه مسئولیت مهندسی

 متن مصوبه:

مصوب گردید به پیشنهاد اعضای هیات مدیره ، آقایان فرزام فاروقی ، حکمت فرهادی و ساسان رعنایی به نمایندگی از طرف هیات مدیره جهت بررسی " قرارداد بیمه مسئولیت مهندسی برای مدت 4 یا 5 سال" منتخب و حداکثر ظرف مدت یک ماه نتیجه را به هیات مدیره اعلام نماید.

 موضوع2:

تبدیل وضعیت آقای مهندس تینو سوره بان از سرپرست به مدیر دفتر سنندج

متن مصوبه:

مصوب گردید که آقای مهندس تینو سوره بان به عنوان مدیر دفتر سنندج انتخاب و حکم ایشان توسط ریاست سازمان صادر گردد.

موضوع3:

دریافت هزینه برای گواهینامه دوره های سازمان

متن مصوبه:

مصوب گردید جهت صادر کردن و ارسال گواهینامه دوره های برگزار شده در سازمان مبلغ 100،000 ریال برای هر گواهینامه از اعضا ی شرکت کننده در دوره ها دریافت گردد.

موضوع4:

تصمیم گیری در خصوص دفاتر نمایندگی بانه و بیجار

متن مصوبه:

گزارش دفاتر نمایندگی بانه و بیجار جهت تصمیم گیری بر اساس ماده 10 نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی به شورای مرکزی ارسال و ریاست محترم سازمان استان مجاز به اقدام بر اساس نظریه ارسالی خواهد بود.