مصوبات 6 خرداد ماه 96

تاریخ تشکیل جلسه:06/03/96

 

موضوع:

مصوبه شماره 1

ارائه گزارش کمیته راهبردی در خصوص عملکرد نرم افزار اندازیار

 

متن مصوبه:

پیرو مصوبه شماره 1 مورخه 21/12/95 در خصوص کنترل فرآیند پذیرش و توزیع خدمات مهندسی در رابطه با نرم افزار اندازیار مقرر گردید کمیته راهبردی گزارش نهایی را در زمینه فوق جهت تصمیم گیری نهایی ریاست محترم سازمان حداکثر تا 21/03/96 ارائه نماید.

  

موضوع:

مصوبه شماره 2

خرید خودرو برای سازمان

 

متن مصوبه:

بنا به درخواست تعدادی از اعضا ی هیات مدیره سازمان و کاهش هزینه های اجاره خودرو و با توجه به حضور 7 نفر از اعضای هیات مدیره وریاست سازمان در جلسات شورای مرکزی مقرر گردید سازمان اقدام به خرید خودرو سواری کیا سراتو( 2000) مونتاژ داخل نموده و سند آن نیز به نام سازمان نظام مهندسی کردستان صادر گردد.

( حدود قیمت هزینه خرید خودرو حداکثر 120 میلیون تومان در نظر گرفته شده و خرید از نمایندگی مجاز توسط ریاست سازمان انجام می‌گیرد)