مصوبات 8 اسفند ۹۵

تاریخ تشکیل جلسه:95/12/08

 مصوبه شماره 1

موضوع:

عدم اجازه استفاده مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان از پروانه اشتغال

 

 

متن مصوبه:

با توجه به برگزاری انتخابات دفتر نمایندگی در هفته آینده، مقرر گردید مدیر اجرایی منتخب دفتر نمایندگی در طول مدت تصدی پست مدیریت اجرایی شهرستان اجازه استفاده از پروانه اشتغال خود را نداشته باشد.

 

 مصوبه شماره 2

موضوع:

فسخ قرارداد از سوی صاحبکار

 

متن مصوبه:

در صورت فسخ قرارداد از سوی صاحبکار بدون قصور مجری مطابق بند 9-4-8 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به رئیس سازمان و مدیر اجرایی استان و مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان( در صورتیکه محل کار در شهرستان های تابعه باشد) اختیار داده می شود تصمیم گیری مقتضی را در چارچوب بند فوق الذکر معمول نمایند.

مصوبه شماره 3

 

موضوع:

3

تعیین مزد مبنا جهت پرداخت فوق العاده مأموریت طبق بند 1-22 نظام نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی.

 

متن مصوبه:

مزد مبنا جهت پرداخت فوق العاده مأموریت به شرح ذیل مصوب گردید:

  • جهت اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره دو برابر حداقل دستمزد قانون کار هر سال

( برای سال 95 مزد مبنا 16،243،320 ریال می باشد)

  • جهت بازرسین ، گروههای تخصصی ، اعضا شورای انتظامی و مدیران 85% بند 1 .
  • جهت کارشناسان و اعضا سازمان 70% بند 1 .
  • جهت کارکنان پاره وقت ساعتی 55% بند 1.