مصوبات 8 مرداد 96

تاریخ تشکیل جلسه:96/05/08

موضوع1

پرداخت اسناد هزینه ساختمان شماره 2 سقز توسط استان

متن مصوبه:مصوب گردید با توجه به اینکه عامل خزانه دار شهرستان سقز، آقای مهندس حمزه زاده در دسترس نمی باشند و اسناد هزینه های ساختمان شماره 2 سقز به مبلغ 1،257،549،000 ریال ارائه گردیده است ، لذا به ریاست سازمان و خزانه دار ، اختیار داده می شود تا ضمن بررسی های لازم، اسناد مثبته توسط ایشان پرداخت گردد و پس از بازگشت ایشان مبلغ مذکور از حساب 4% سقز به سازمان بازپرداخت گردد.

موضوع2

بودجه پیشنهادی سال 96 سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

متن مصوبه:بودجه پیشنهادی سال96 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، پس از انجام اصلاحات پیشنهادی طبق پیوست مصوب گردید.

موضوع3

تراز مالی سال 95 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

متن مصوبه:تراز مالی سال 95 سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق پیوست مصوب گردید.

تاریخ تشکیل جلسه:96/05/07

دستگردان

موضوع:

تعیین تکلیف حداقل مدت زمان عملیات اجرایی ساختمان بصورت پیمان مدیریت پروژه و تعیین حق الزحمه مجری ذی صلاح

متن مصوبه:

مقرر گردید حداقل مدت زمان مندرج در قرارداد پیمان مدیریت پروژه تا پایان عملیات ساختمانی از زمان ثبت نقشه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از جدول ذیل کمتر پیش بینی نگردیده و حق الزحمه مجری ذی صلاح در ازای اجرای ساختمان مطابق مفاد مبحث دوم و حداکثر 10درصد هزینه ساخت و ساز ساختمان و بخش نامه های ابلاغی از سوی وزارت محترم راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت پذیرد.

 

3000مترمربع به بالا

2000تا3000 مترمربع

1500تا2000مترمربع

1000تا1500 مترمربع

کمتر از 1000مترمربع

36 ماه

30 ماه

24 ماه

20 ماه

18 ماه