مصوبات22 مرداد ۹۶

تاریخ تشکیل جلسه:96/05/22

 موضوع1

گزارش بازدید هیئت نمایندگی در مورخ 96/05/18از دفتر نمایندگی بانه

متن مصوبه:با توجه به مراجعه و بازدید نماینده های سازمان در روز چهارشنبه مورخ 96/05/18و گزارش ارائه شده در جلسه هیئت مدیره محترم ، مقرر گردید مدیر محترم فنی و اجرایی و امور مهندسین ضمن بررسی دقیق کارکرد، لیست مغایرت کارکردهای رئیس و هیئت رئیسه و دیگر اعضای کلیه دفاتر نمایندگی را به هیئت رئیسه سازمان ، جهت ارجاع به شورای انتظامی اقدام نمایند.