مهندس سیدیونسی نماینده هیات مدیره در امور رفاهی سازمان شد

هیات مدیره سازمان ضمن تقدیر از تلاش های مهندس وریا ژولیده و مهندس ابراهیم حمزه زاده بعنوان مسئولین امور رفاهی در هیات مدیره دوره هفتم،  نماینده هیات مدیره دوره هشتم در امور رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تعیین نمود.
بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان، مهندس هیوا سیدیونسی بعنوان نماینده هیات مدیره در امور رفاهی تعیین گردید.