مهندس عطااله بالو مدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در شهرستان مریوان شد

مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با استناد به مصوبه شماره یک مورخ 29 اردیبهشت 1398 هیات مدیره، طی حکمی مهندس عطااله بالو را به عنوان مدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در شهرستان مریوان منصوب کرد.

وی همچنین از تلاش های دکتر امید کهنه پوشی در زمان مدیریت دفتر نمایندگی مریوان تقدیر کرد.

مهندس بالو عضو گروه عمران سازمان و دارای پایه یک نظارت و محاسبات می باشد.