مهندس هیوا سیدیونسی عضو هیات مدیره کردستان، بعنوان عضو ناظر هیات رئیسه  بیست و دومین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب شد مهندس هیوا سیدیونسی عضو هیات مدیره  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، به عنوان عضو ناظر هیات رئیسه  بیست و دومین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتخاب اعضای حاضر در مجمع برگزیده شد.