مکاتبات بازرسان سازمان 16 / پیگیری پروژه های بخش خصوصی که وارد سازمان نمی شود
شرح کامپل را اینجا وارد نمائید....