نامه اداره کل امور مالیاتی استان کردستان به سازمان درباره مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 نامه اداره کل امور مالیاتی استان کردستان به سازمان درباره  مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/ 4/ 94 قانون مالیات های مستقیم باتوجه به بند ه تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 ..... دانلود