نامه راه و شهرسازی استان کردستان در رابطه با برگ تایید استحکام بنا نامه راه و شهرسازی استان کردستان در رابطه با برگ تایید استحکام بنا