نامە ریاست سازمان به استاندار کردستان در رابطه با نحوه فعالیت کارگاه های ساختمانی نامە ریاست سازمان به استاندار کردستان در رابطه با نحوه فعالیت کارگاه های ساختمانی