نتایج مسابقات جشنواره ورزشی ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در رشته فوتبال دستی مسابقات جشنواره ورزشی ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در رشته فوتبال دستی برگزار شد.
مهندس سیدیونسی نتایج این مسابقات را بشرح ذیل اعلام کرد:
مقام اول: امید منصوری و افشین فتحی
مقام دوم: حیدر ابراهیمی و حمید مرادی
مقام سوم: خالد امینی و سیروان رشیدیان